คณะกรรมการชุดอ่าน Proposal  
ลำดับ ชื่อ-สกุล แผนก    
1 พ.ต.อ. เสรี ธีรพงษ์ แพทย์สูติฯ    
2 พ.ต.อ.หญิง กนกรัตน์ เรืองสกุลราช แพทย์กุมาร    
3 พ.ต.ต.หญิง รัชนี ชาญสุไชย แพทย์ Neuromed    
4 ร.ต.อ.วสันต์ ชุนเฟื่อง แพทย์ Cardio    
5 ร.ต.อ.หญิง ปัญจมาพร ชาตะคุณ ทันตแพทย์    
6 พ.ต.อ.หญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว หัวหน้าสายห้องผ่าตัด    
7 พ.ต.อ.หญิง พัฒนีวรรณ กังแฮ พยาบาลหัวหน้าตึก ฉก 13    
8 พ.ต.ท.หญิง ศิริธร สง่ากุล พยาบาล IC    
9 พ.ต.ท.หญิง สมบูณ ขัตติยะสุวงศ์ พยาบาล DM    
10 พ.ต.ท.หญิง อลิศรา แสงวิรุณ เภสัชกร    
11 เภสัชกร อฐิรัฐ จันทร์พาณิชเจริญ เภสัชกร    
12 เภสัชกร พงศกร ปานชัย เภสัชกร    
13 เภสัชกร สรกร จันทร์ศิริกุล เภสัชกร    
14 พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ เภสัชกร    
15 พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล      
16 พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ สุรัตนากร      
         
         
   
   
     
     
  ออกจากระบบ